Gebruik nog meer zonne-energie, start opslagsystemen!


De sterke groei van zonnepanelen bij particulieren, bij bedrijven en publieke organisaties vraagt - net als in Duitsland – om vervolgstappen. De meeste PV zonne-energie wordt nu nog terug-geleverd aan het net. We hebben echter de meeste stroom vaak nodig als de zon niet of heel zwak schijnt: ’s avond en in de winter.

Wie ben ik?

Roel Westerhof, wonend te Peize. Na jaren werkzaam in hoger onderwijs te Groningen (Hanzehogeschool en RuG) nu met pensioen. Ik adviseer mensen in mijn dorp Peize over benutting van zonne-energie. Soms groepsgewijs in het dorpscafé samen met een lokale installateur en met collega’s van Energie Coöperatie Noordseveld of van Grunneger Power. Nog vaker gewoon aan huis voor geïnteresseerden in de buurt. Ik beoordeel samen met hen de technische mogelijkheden, esthetisch verschillende varianten, de mogelijke investeringen, de mogelijkheden van subsidie- en btw-teruggave en de te verwachten opbrengsten van diverse sets zonnepanelen. Daarbij onderhoud ik relaties met goede lokale leveranciers en installateurs.

Waarom doe ik dat?

Vanaf ongeveer 1973 is wereldwijd het inzicht verspreid dat er ‘grenzen aan de groei’ zijn. Ons luchtschip ‘Aarde’ toont na de industriële revolutie in een paar honderd jaar een sterke groei van de wereldbevolking en van de materiele consumptie per persoon. Dat proces wordt sterk aangejaagd door ons economische systeem dat wereldwijd is gericht op permanente economische groei. Onze eindige hulpbronnen laten dat niet toe. We zien thans omvangrijke schaarste ontstaan (zoals voor zoet water), vervuiling en verzuring van oceanen en ingrijpende klimaatverandering. Daarom is een snelle overgang naar een cyclische economie vereist, waarin geen ‘afval’ is, maar alle stoffen hergebruikt worden. Als onze aanpak niet snel geschiedt, wordt de aarde onverwacht snel onleefbaar.


Van fossiele brandstoffen naar duurzame bronnen

In plaats van gebruik van fossiele brandstoffen, die naast energie veel afval leveren en leiden tot verzuring van lucht en zeewater, zullen we duurzame energiebronnen moeten benutten. Te denken valt aan geo-warmte, diverse vormen van waterkracht, wind, zonnestraling en –warmte, elektrolyse, waterstofmotoren etc. Opmerkelijk is dat meerdere initiatieven direct financieel lonend zijn, meer lonend dan vormen van beleggen en met veel minder risico. Hoe eerder we investeren in die initiatieven, hoe meer we daarvan economisch en sociaal rendement realiseren. Het meest verzorg ik voorlichting over benutting van zonne-energie voor mensen in de buurt van Peize. Maar ook buiten Peize wordt voorlichting verzorgd en worden PV –systemen geïnstalleerd.

In nauwe samenwerking met Energie Coöperatie Noordseveld proberen we onze woonkernen in de gemeente Noordenveld enthousiast te maken voor zonne-energie.  In elke woonkern wordt een organisatie met een publieke functie benaderd, die gratis ‘groei-panelen’ krijgt, inclusief installatie. We bekostigen dat via onze ‘winst’ op de levering van gas en stroom via koepel-coöperatie NLD (Noorden Lokaal en Duurzaam: koepel voor Groningen, Friesland en Drenthe.)

Als we alle gemeentehuizen van Drenthe voorzien van PV-sets en van accu’s die stroom opslaan, heeft iedereen daar voordeel van!

  • Er wordt veel meer direct zelf lokaal verbruikt en een verminderde hoeveelheid wordt eerst terug-geleverd aan het net.
  • De momenten van piekstroom op het net worden er sterk door afgevlakt.
  • De gemeentehuizen vormen een zichtbaar voorbeeld voor alle bewoners van Drenthe om intelligent met zonne-energie om te gaan.
  • We kunnen bij groei van de PV-opbrengst in ons land, bijvoorbeeld  van 5% – 25%, voorkomen dat regelmatig een overaanbod aan stroom is bij veel zon en dat ze dan te goedkoop moet worden verkocht (zoals in Duitsland soms gebeurt).
  • We kunnen zorgen dat aanwezige subsidies direct benut worden voor publieke functies met een sterke uitstraling naar breder publiek (en minder worden benut voor bestuurlijk kostbare beleidsnota’s en overlegprocessen.)
  • Stroomleveranciers met ‘duurzaamheidsambitie’ kunnen co financiers worden in plaats van concurrenten; ook zij hebben immers voordeel van minder piekstroom.

(photocredits: Lars Hammar)


Locatie

Noordenveld

Over de auteur

roel_zomer_2007_klein_042

Roel Westerhof