Lichten uit in Westerveld


De gemeente Westerveld wordt ook wel het ‘Nationale Park van Drenthe’ genoemd, en dat is niet zonder reden! Binnen haar grenzen heeft zij twee nationale parken, het Drents Friese Wold en het Dwingelderveld, en het Natura 2000-gebied het Holtingerveld. Door haar natuurlijke duisternis is Westerveld is één van de donkerste gemeenten van Nederland. Ons motto is dan ook: ‘niet verlichten, tenzij…’.

Openbare verlichting is in ons land zo gewoon geworden dat we vergeten hoe belangrijk donkerte voor de mens en voor de flora en fauna is. Natuurlijk houden we ook rekening met de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid, maar we wegen wel alle belangen tegen elkaar af.

Het Licht en Duisternisplan

In 2016 is het beeldend beleidsplan voor de openbare verlichting voor een periode van 10  jaar vastgesteld. Dit beeldend beleidsplan is een actualisatie van het ‘Licht en Duisternisplan’ dat in 2011 is vastgesteld, en waarbij gezocht is naar een balans tussen enerzijds de natuurlijke duisternis in de gemeente en anderzijds de activiteiten waar verlichting bij gewenst is.Toentertijd heeft de gemeenteraad een budget beschikbaar gesteld van €1.800.000 om de openbare verlichting duurzamer te maken. Dit moet in 2021 voor een groot deel zijn gerealiseerd. Goed om de balans eens op te maken.

Tussenstand

Ten opzichte van 2011 is er al een reductie gerealiseerd van 48% op CO2 uitstoot en een besparing van 30% op energiekosten. Door de toepassing van LED verlichting en innovatieve maatregelen, waaronder dimmen, zijn ook de onderhoudskosten flink gedaald.

Een extra aandachtspunt in het nieuwe beleidsplan is dat ook overige verlichtingsbronnen in de openbare ruimte (sport, bedrijven, reclame, gebouwen) beleidsmatig een plek heeft gekregen. De gemeente Westerveld wordt vanuit de regio Zwolle als een van de koplopers gezien, en heeft, in het kader van samenwerking, met deze regio het beleidsplan opgesteld. Hierin zijn we begeleid door het adviesbureau ‘Licht en Donker’.

Draagvlak

Participatie is bij de gemeente Westerveld vanzelfsprekend; bij de planvoorbereidingen worden inwoners betrokken en staat inspraak voorop. Op deze manier wordt samen met de inwoners bepaald waar lichtmasten kunnen worden verwijderd. Door deze werkwijze wordt steeds meer draagvlak gecreëerd om de bewuste keuze te maken: waar mag iets minder en waar moet het iets meer?

En nu?

Het aantal te beheren lichtmasten bedraagt 4.500 stuks en het aantal inwoners bedraagt nog geen 20.000. Met name in het buitengebied en in de nationale parken wordt alleen oriëntatieverlichting toegepast. Verder wordt daar waar mogelijk is de openbare verlichting verwijderd.

In 2016 is er een evaluatierapport opgesteld over de periode 2011-2015 en deze is voor belangstellenden beschikbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Westerveld: info@gemeentewesterveld.nl, tel. 0521 349349, ter attentie van de heer D. Buiter.

Fotocredit banner: Istock


Locatie

Westerveld

DiT is

dirk_buiter

Dirk Buiter